FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Warunki świadczenia usług

Warunki i ograniczenia programu ochrony Nokian Tyres Aramid Satisfaction

1. Ważność

Ważność programu ochrony należy potwierdzić przez okazanie oryginalnego paragonu stanowiącego dowód zakupu opony Aramid w dniach od 01.03.2020 do 28.02.2021 oraz oryginału karty Nokian Tyres Aramid Satisfaction.

Program ochrony dotyczy opon o głębokości bieżnika wynoszącej (4) milimetry i zachowuje ważność przez jeden (1) rok od daty zakupu opony (w zależności od tego, czy wcześniej nastąpi zużycie bieżnika czy upływ ważności gwarancji). Program ochrony obowiązuje wyłącznie dla pojazdu, w którym dane opony zamontowano po raz pierwszy.

Program ochrony obowiązuje wyłącznie w państwie wydania, co oznacza, że klient ma prawo dostarczyć uszkodzoną oponę Aramid do dowolnego Sprzedawcy Aramid w państwie zakupu tej opony.

2. Montaż, konserwacja i użytkowanie

Opona Aramid została prawidłowo zamontowana na feldze zgodnej z normami ETRTO/STRO.

Opona Aramid nie została przeciążona, a ciśnienie powietrza jest zgodne z zaleceniami producenta.

3. Użytkowanie opony

Oponę eksploatowano w normalnych warunkach. Ochrona nie obejmuje użytkowania opony w sportach motorowych, pojazdach uprzywilejowanych/ ratowniczych lub w innych podobnych zastosowaniach.

4. Wandalizm oraz uszkodzenia bezpośrednie i pośrednie

Ochrona nie obejmuje aktów wandalizmu ani kradzieży. Gwarancja nie obejmuje pęknięć felg ani żadnych innych uszkodzeń bezpośrednich lub wtórnych. 

Ochrona obejmuje wyłącznie uszkodzenia ściany bocznej opony Aramid, a nie jej bieżnika. 

5. Prawa ustawowe klienta

Żaden zapis niniejszych warunków programu ochrony nie ogranicza praw ustawowych klienta.

Nokian Tyres DSI Satisfaction: warunki i ograniczenia

1. Ważność

Zwrot opon musi nastąpić do 14 dni od daty zakupu opon.

Wymagany jest oryginalny dowód zakupu opon (paragon, faktura).

Program zadowolenia z opon Nokian Tyres dotyczy wyłącznie kompletu czterech opon o tym samym modelu zakupionych i zamontowanych jednocześnie na tym samym pojeździe.

Na wszystkich oponach musi być wyraźnie widoczny wskaźnik DSI (Cyfrowy Wskaźnik Zużycia bieżnika) o wartości osiem (8).

Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu opon w ramach programu Nokian Tyres DSI Satisfaction.

Program Nokian Tyres DSI Satisfaction dotyczy wyłącznie ogumienia zakupionego u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian Tyres uczestniczącego w programie.

Opony należy zwrócić w tym samym punkcie w którym dokonano zakupu opon.

2. Wymiana opon

Opony wybrane w zamian zwróconych opon Nokian Tyres muszą być tego samego rozmiaru oraz w takich samych parametrach użytkowych (nośność, indeks prędkości).

Klientowi przysługuje wymiana wyłącznie na opony zgodne co do sezonu użytkowania tj: opony letnie można wymienić na letnie, a zimowe na zimowe.

Nabywca wymieniający opony Nokian Tyres na opony droższe winien jest uiścić różnicę cen zakupu u sprzedającego. 

Nabywcy wymieniającemu opony Nokian Tyres na opony tańsze niż pierwotnie nabyte opony Nokian Tyres, nie przysługuje zwrot różnicy w cenach zakupu opon. 

Montaż ogumienia i wyważenie kół są bezpłatne.

Dodatkowa Gwarancja

WARUNKI I OGRANICZENIA PROGRAMU DODATKOWEJ GWARANCJI

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Niniejszy program Dodatkowej gwarancji jest prowadzony przez spółkę Nokian Tyres sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 802806, NIP: 5213876026, REGON: 384324297, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł; za pośrednictwem sprzedawców detalicznych uczestniczących w Programie Ochrony Opon dotyczącym opon marki Nokian Tyres produkowanych przez Nokian Renkaat Oyj.

2. Program Dodatkowej gwarancji ma zastosowanie wyłącznie do następujących modeli opon: Nokian Snowproof P, Nokian WR Snowproof, Nokian WR A4, Nokian WR D4, Nokian WR SUV 4, Nokian WR SUV 3, Nokian WR C3, Nokian Snowproof C, Nokian Powerproof, Nokian Wetproof, Nokian Powerproof SUV, Nokian Wetproof SUV, Nokian iLine, Nokian Rotiiva AT, Nokian Rotiiva AT Plus, Nokian cLine Van, Nokian cLine Cargo, Nokian Seasonproof, Nokian Seasonproof SUV, Nokian Seasonproof C, Nokian Weatherproof, Nokian Weatherproof C. Program Dodatkowej gwarancji jest ważny wyłącznie względem Opon zakupionych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na terytorium Polski u autoryzowanego dealera Nokian Tyres uczestniczącego w programie Dodatkowej gwarancji.

3. Dodatkowa gwarancja obejmuje przypadkowe uszkodzenia Opony – gdy prawidłowo użytkowana i poprawnie założona opona uległa przypadkowemu uszkodzeniu podczas jej normalnego użytkowania (zobacz "Warunki i ograniczenia"), klient otrzyma bezpłatnie nowy, odpowiadający uszkodzonej oponie produkt od dowolnego dealera Nokian Tyres uczestniczącego w programie Dodatkowej gwarancji.

4. Lista sprzedawców detalicznych uczestniczących w Programie Dodatkowej gwarancji, tj. sprzedawców detalicznych, za pośrednictwem których można zrealizować uprawnienia z Programu Dodatkowej gwarancji, znajduje się TUTAJ

WARUNKI I OGRANICZENIA PROGRAMU DODATKOWEJ GWARANCJI

Warunki Programu Dodatkowej gwarancji:

 • Klient kupuje zestaw Opon składający się z co najmniej dwóch opon;
 • Opona jest prawidłowo zamontowana na feldze, która spełnia normy E.T.R.T.O. (tj. specyfikacje o znaczeniu międzynarodowym wydane przez Europejską Organizację Techniczną ds. Opon i Felg); normy te są dostępne na stronie www.etrto.org lub normy STRO (tj. obowiązujące normy międzynarodowe dostosowane do szczególnych wymogów Nordic wydanych przez Skandynawską Organizację ds. Opon i Felg); normy dostępne są na stronie www.stronordic.com
 • Opona nie została przeciążona i została napompowana do ciśnienia zalecanego przez producenta
 • Opona była używana w normalnych warunkach. Sporty motorowe, użytkowanie w pojazdach służb ratowniczych lub jakiekolwiek inne podobne użytkowanie nie są objęte Programem Dodatkowej gwarancji
 • Uprawnienia z Programu Dodatkowej gwarancji należy zarejestrować na stronie głównej Nokian Tyres www.nokiantyres.pl/nasza-obietnica-twoje-zadowolenie
 • Ważność uprawnień z Programu Dodatkowej gwarancji należy udokumentować poprzez okazanie (a) oryginalnego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup Opony w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.; oraz (b) oryginalnej Karty Kontroli Nokian Tyres.

Ograniczenia Programu Dodatkowej gwarancji:

 • Uprawnienia wynikające z Programu Dodatkowej gwarancji dotyczą opon do głębokości bieżnika wynoszącej 4 (cztery) milimetry albo przez 2 (dwa) lata od daty zakupu Opony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, i zachowują ważność wyłącznie odnośnie pojazdu, na którym Opony zostały zamontowane po raz pierwszy
 • Program Dodatkowej gwarancji jest ważny wyłącznie w kraju wydania
 • Program Dodatkowej gwarancji nie obejmuje aktów wandalizmu i kradzieży
 • Program Dodatkowej gwarancji nie obejmuje uszkodzenia felg lub jakichkolwiek innych szkód bezpośrednich lub pośrednich
 • Program Dodatkowej gwarancji nie obejmuje uszkodzeń Opony spowodowanych defektem pojazdu, nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprawidłową naprawą Opon
 • Wybrana Opona zastępcza musi mieć ten sam rozmiar (lub przynajmniej na taki sam pojazd lub rozmiar felgi), jak opona, która uległa uszkodzeniu
 • Wybrana Opona zastępcza musi być dedykowana do stosowania w takim samym sezonie, co Opona, która uległa uszkodzeniu.
 • Każdą zakupioną Oponę można wymienić tylko 1 (raz) w okresie ważności Programu Dodatkowej gwarancji.